วัตถุประสงค์
คู่มือสำหรับผเู้ขา้รับการอบรมนี้จัดเตรียมโดยศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นของกาชาดในความทุ่มเทเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคม วิธีที่ตัวบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนได้ประสบและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินมีมากมายหลายหลาก ผู้ประสบภยัส่วนใหญ่สามารถยืนหยัดและ
เอาชนะต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ มีเพียงส่วนน้อยที่อาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับอาการของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

คู่มือสำหรับผเู้ข้ารับการอบรมนี้จัดทำเพื่อใช้ในโปรแกรมฝึกอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคมของศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม มีเป้าหมายเพื่อ
• เพิ่มความตระหนัก เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตสังคมต่อสถานการณ์วิกฤตและสภาพการดำรงชีวิต
• พัฒนาการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภยัพิบัติ
• อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม ท้ังก่อน ระหวา่งและหลังเกิดภัพิบัติ
• ส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวของบุคคลและชุมชน
• ปรับปรุงการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

เนื้อหาโดยรวม
ในคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการอบรมใช้สำหรับการอบรมของ ศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม มี 7 บทเรียน แต่ละบทประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมการอบรม และการแนะนำทรัพยากรเพิ่มเติม ท้้งสิ่งพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต

คู่มือเล่มนี้นอกจากใช้ในการอบรมแล้ว ยังนำไปใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเบื้องต้น ในหลักสูตรฟื้นฟู หรือเป็น
คู่มืออ้างอิงสำหรับการทำงานในพื้นที่ เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติทั่ว ไป ท่านจะต้องประยุกต์แนวคิดในบทเรียนให้
สอดคลอ้งกับบริบททางวัฒนธรรมเฉพาะของพื่นที่ทำงาน ตลอดทั้งเล่มจะมีกล่องข้อความสีฟ้าพร้อมตัว X เป็นส่วน ของตัวอย่าง และกล่องข้อความสีแดงพร้อมตัว F เป็นส่วน ของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงคู่มือสำหรับวิทยากร โปรแกรม พาวเวอร์พอยต์สำหรับวิทยากร แผ่นซีดีทรัพยากรอบรม และคู่มือดำนินงานด้านจิตสังคม

ประเภท: คู่มือแนะแนวทางการอบรม

ผู้ใช้: เจ้าหน้าที่อบรมด้านจิตสังคม

No ratings yet.

Rate This!

Leave a Reply