การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน: คู่มือสำหรับวิทยากร Community-level Psychosocial Support: Handbook for Facilitators

วัตถุประสงค์
คู่มือสาหรับวิทยากรเป็นการเสนอแนะวิธีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละบทเรียนของการช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชนดังที่ปรากฏในคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม บทเรียนทั้ง 7 บทในคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เป็นโปรแกรมการอบรมทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือด้านจิตสังคม ที่ครบถ้วน

บทเรียนย่อยแต่ละบทยังสามารถนาไปใช้เมื่อต้องการฝึกอบรมเฉพาะด้านมากขึ้นได้ คาแนะนำทั้งหมดสาหรับวิทยากรตลอดจนเนื้อหาในบทเรียนสาหรับผู้เข้ารับการอบรมและสไลด์การนำเสนอเป็นประเด็นสาคัญทั่วไป และหากต้องการปรับให้เข้ากับบริบทด้านวัฒนธรรมของพื้นที่ก็สามารถทาได้

เนื้อหาโดยรวม
คู่มือสำหรับวิทยากรประกอบด้วย
• การวางแผนการฝึกอบรมการช่วยเหลือด้านจิตสังคม ได้แก่ คำแนะนาสาหรับการฝึกอบรม 2 หลักสูตร (การฝึกอบรมสาหรับวิทยากร และการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน) และการจัดทารายการประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนการจัดการฝึกอบรมในแต่ละบริบทของสภากาชาดหรือสานักงานสาขา
• กระบวนการเรียนรู้ในบริบทด้านจิตสังคม เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้สาหรับผู้ใหญ่ และชี้ไปที่ประเด็นเฉพาะสาหรับการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทด้านจิตสังคม
• การเตรียมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคม ให้คาแนะนาเรื่องการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า วิธีการทางานกับผู้แปล และการปฏิบัติการที่จาเป็นต้องพิจารณา
• การดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แนะถึงเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การเริ่มต้นการฝึกอบรมที่ดี วิธีการสอนเช่น การบรรยาย การอภิปรายระหว่างผู้เข้ารับการอบรม) วิธีสรุปทบทวนบทเรียนและการประเมินผลการฝึกอบรม
• คู่มือและการบรรยายด้วยโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ สาหรับวิทยากร เป็นเครื่องมือการสอนที่เป็นรูปธรรมชัดเจนซึ่งพัฒนาขึ้นสาหรับแต่ละบทเรียน ประกอบด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อเสนอแนะสาหรับการอภิปรายในประเด็นและกิจกรรมต่าง ๆ สไลด์การนาเสนอ และแนวทางการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยายที่นำมาใช้ระหว่างการฝึกอบรมอยู่ท้ายบทเรียนแต่ละบท
• ทรัพยากรสาหรับฝึกอบรม แผ่นซีดีประกอบด้วยคู่มือสาหรับผู้เข้ารับการอบรม คู่มือสาหรับวิทยากร สไลด์การบรรยาย ไฟล์ต้นแบบการบรรยาย (สาหรับสร้างสไลด์การบรรยายด้วยตนเอง) คู่มือการดาเนินงานด้านจิตสังคม คู่มือและแผ่นดีวีดีของศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคมฯ เรื่อง “ความหวังสร้างใหม่ได้” สามารถใช้แนะนำสาระหลักของการฝึกอบรมนี้ หากประสงค์จะปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โปรดติดต่อไปที่ศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้าน จิตสังคมฯ

ประเภท: การแนะแนวทางสำหรับผู้อบรม

ผู้ใช้: ผู้อบรมด้านจิตสังคม

No ratings yet.

Rate This!

Download: https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/03/pss-manual-trainersbook-thai.pdf

การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน: คู่มือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม การช่วยเหลือด้านจิตสังคมในระดับชุมชน: คู่มือสำหรับวิทยากร Community-level Psychosocial Support: Handbook for Participants

วัตถุประสงค์
คู่มือสำหรับผเู้ขา้รับการอบรมนี้จัดเตรียมโดยศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกที่เพิ่มขึ้นของกาชาดในความทุ่มเทเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคม วิธีที่ตัวบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนได้ประสบและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินมีมากมายหลายหลาก ผู้ประสบภยัส่วนใหญ่สามารถยืนหยัดและ
เอาชนะต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ มีเพียงส่วนน้อยที่อาจต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับอาการของความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

คู่มือสำหรับผเู้ข้ารับการอบรมนี้จัดทำเพื่อใช้ในโปรแกรมฝึกอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้านจิตสังคมของศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือด้านจิตสังคม มีเป้าหมายเพื่อ
• เพิ่มความตระหนัก เกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองด้านจิตสังคมต่อสถานการณ์วิกฤตและสภาพการดำรงชีวิต
• พัฒนาการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภยัพิบัติ
• อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม ท้ังก่อน ระหวา่งและหลังเกิดภัพิบัติ
• ส่งเสริมความสามารถในการฟื้นตัวของบุคคลและชุมชน
• ปรับปรุงการช่วยเหลือด้านจิตใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

เนื้อหาโดยรวม
ในคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการอบรมใช้สำหรับการอบรมของ ศูนย์อ้างอิงเพื่อการช่วยเหลือดา้นจิตสังคม มี 7 บทเรียน แต่ละบทประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมการอบรม และการแนะนำทรัพยากรเพิ่มเติม ท้้งสิ่งพิมพแ์ละอินเตอร์เน็ต

คู่มือเล่มนี้นอกจากใช้ในการอบรมแล้ว ยังนำไปใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมเบื้องต้น ในหลักสูตรฟื้นฟู หรือเป็น
คู่มืออ้างอิงสำหรับการทำงานในพื้นที่ เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติทั่ว ไป ท่านจะต้องประยุกต์แนวคิดในบทเรียนให้
สอดคลอ้งกับบริบททางวัฒนธรรมเฉพาะของพื่นที่ทำงาน ตลอดทั้งเล่มจะมีกล่องข้อความสีฟ้าพร้อมตัว X เป็นส่วน ของตัวอย่าง และกล่องข้อความสีแดงพร้อมตัว F เป็นส่วน ของข้อเท็จจริงที่เกี่ยวขอ้งกับบทเรียน ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงคู่มือสำหรับวิทยากร โปรแกรม พาวเวอร์พอยต์สำหรับวิทยากร แผ่นซีดีทรัพยากรอบรม และคู่มือดำนินงานด้านจิตสังคม

ประเภท: คู่มือแนะแนวทางการอบรม

ผู้ใช้: เจ้าหน้าที่อบรมด้านจิตสังคม

No ratings yet.

Rate This!

Download: https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2017/03/pss-manual-participantsbook-thai.pdf

The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of schools – Understanding Children’s Wellbeing – Psychosocial Support (PSS)

This material has been developed through cooperation between the International Federation of Red Cross Red Crescent Societies and Save the Children. It builds on our experiences with psychosocial support and child protection in emergencies, and draws on lessons learnt from both organizations as well as from local and international partners and UN agencies.

This book is part of a resource kit that guides the planning and implementation of a children’s resilience programme. With this material we aim to contribute to the on-going effort to deliver quality programmes for and with children, to create lasting change and improve the lives of children and their caregivers. The activities described here aim to help children build strength and resilience so they can cope positively with difficult life situations. The material has special focus on the impact of armed conflicts, disasters, abuse and exploitation and living in a community with a high rate of HIV.

Overview

Usage: Guideline

Audience: Technical staff, Volunteers

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: https://www.rcrc-resilience-southeastasia.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-childrens-wellbeing.pdf

Psychosocial Interventions: A handbook – Psychosocial Support (PSS)

Purpose:

This handbook is for psychosocial practitioners who are planning a psychosocial intervention in response to a crisis or critical event. It is specifically targeted at practitioners working for Red Cross Red Crescent National Societies. However, most of the suggestions and recommendations presented are relevant to all stakeholders working in the field of psychosocial support.

This handbook is the result of extensive review of psychosocial interventions with particular focus on the lessons learned from the psychosocial response to the Indian Ocean tsunami of 2004.

This handbook pays particular attention to the response phases that follow a crisis. A crisis is understood as one critical event or series of events that leads to major changes in the lives of the affected. It can be due to natural disasters (such as floods, earthquakes, cyclones etc) and man-made events, (conflicts, population displacements, large-scale accidents etc). A disaster is understood as “a severe disruption, ecological and psychological which greatly exceeds the coping capacity of the individual” (WHO, 1992).

It is also relevant for planning and implementing responses to ongoing crises, such as continuing conflicts; health emergencies such as the HIV pandemic; environmental challenges, such as persistent droughts; and economic or political challenges that influence psychological and social well-being.

Overview:

This handbook contains:

 • Setting the context
 • Assessment
 • Planning and implementation
 • Training
 • Monitoring and evaluation

Usage: Guidance to implementation

Audience: Psychosocial practitioners

Loading

0/5 (1)

Rate This!

Download: http://psp.drk.dk/graphics/2003referencecenter/Doc-man/Documents/docs/Psychosocial%20interventions%20A%20handbook%20LowRes.pdf

IFRC Psychological Support Policy – Psychosocial Support (PSS)

Purpose:

The psychological support policy is based on the IFRC’s Strategy 2010 and health policy. The psychological support policy establishes a basis of Red Cross and Red Crescent action both in emergency response operations and in the implementation of longterm developmental programmes.

National Societies and the IFRC have a shared responsibility for ensuring that all psychological support programmes and/or activities are in compliance with this policy; that all staff and volunteers are aware of and adhere to the rationale and the details of this policy; that staff and volunteers are equipped with the necessary skills and tools to implement psychological support activities; and that all relevant partners are adequately informed of this policy.

Overview:

The policy defines the scope, statement and responsibilities of National Societies and the IFRC.

Usage: Guidance for implementation

Audience: Psychosocial support practitioners

Loading

0/5 (1)

Rate This!

Download: http://www.ifrc.org/Global/Governance/Policies/psychological-policy-en.pdf

Toolkit on Eliminating Violence against Women and Girls with Disabilities In Fiji

Purpose

This toolkit seeks to: raise awareness on violence against women using a human rights-based approach, increase understanding of the barriers faced by women and girls with disabilities that experience violence, and show people how they can assist in the elimination of violence against women.

This toolkit contains five modules with facilitator notes, additional information and worksheets to run the sessions. It also contains checklists that can be used in programme assessment and planning for disability inclusion. The modules cover: human rights; disability; gender; violence against women and girls with disabilities; and action planning for inclusion.

Overview

 • Types of violence include: physical violence; sexual violence; social- economic violence; and emotional violence. The consequences of violence are long-lasting, reach into all aspects of women’s lives, and can include permanent disability or death through homicide, suicide or through reduced life expectancy due to illness. While emotional violence is often considered ‘not serious’ or ‘normal’, the consequences are serious and long-lasting.
 • Domestic violence occurs because men feel entitlement over women and because the community does not value women and men equally. This difference in status is the root cause of domestic violence.
 • Appendix 1 contains a disability inclusive practice checklist.

Usage: Training

Audiences: Technical staff, Gender and diversity practitioners

Reference: Pacific Disability Forum (PDF) (2014). Toolkit on Eliminating Violence against Women and Girls with Disabilities In Fiji (pp. 1-170). Available from: http://www.pacificdisability.org/getattachment/Resources/PDF-Resources/Toolkit-on-Eliminating-Violence-Against-Women-And-Girls-With-Disabilities-In-Fiji-(1).pdf.aspx [Accessed 8 January 2016].

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: http://www.pacificdisability.org/getattachment/Resources/PDF-Resources/Toolkit-on-Eliminating-Violence-Against-Women-And-Girls-With-Disabilities-In-Fiji-(1).pdf.aspx

Sexual and Gender-based Violence: A Two-day Psychosocial Training

Purpose

This guide is a basic introduction to understanding sexual and gender-based violence (SGBV) in a psychosocial context. It provides information about different types of SGBV, as well as practical guidance on psychosocial support related to SGBV. It also provides participants with skills and knowledge on how to handle disclosures of SGBV and how to provide psychosocial support to people affected by SGBV.

Overview

 • SGBV occurs when there are natural disasters and forced displacements and in conflict situations. It can also take the form of domestic violence and child abuse.
 • The impact of SGBV can be divided into: psychological consequences; social consequences; physical consequences; consequences specific to female survivors and consequences specific to male survivors.
 • Support people may need, whether at times of crisis, at an early stage of reconstruction or in situations of distress experienced by people over many years include: basic services and security; community and family support; focused non-specialised support and specialised services.
 • Principles of the survivor-centred approach include: the principle of safety; the principle of confidentiality; the principle of respect and the principle of non-discrimination.

Usage: Training

Audiences: Technical staff, Gender and diversity practitioners

Reference: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies Reference Centre for Psychosocial Support (2015). Sexual and Gender-based Violence: A Two-day Psychosocial Training. Training guide (pp. 1-64). Available from: http://pscentre.org/wp-content/uploads/SGBV-A-two-day-psychosocial-training-final-version.pdf [Accessed: 24 December 2015].

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: http://pscentre.org/wp-content/uploads/SGBV-A-two-day-psychosocial-training-final-version.pdf

Community-based psychosocial support: Trainer’s Book – A training kit

Purpose:

The Trainer’s book provides instructions on how to train workshop participants in the community-based psychosocial support modules located in the Participant’s book. All seven modules in the Participant’s book can be used as a complete training programme on basic psychosocial support skills.

Overview:

The Trainer’s book includes the following:

 • How to plan psychosocial support training gives suggestions for two different kinds of trainings (training of trainers and basic training) and lists issues to consider when planning the training in the context of a given National Society or Branch Office.
 • The learning process in a psychosocial context contains reflections on adult learning processes and points out issues that are specific for learning and supporting learning in a psychosocial context.
 • Preparing for a workshop in psychosocial support gives advice on how to prepare in advance, how to work with an interpreter and what practicalities to consider.
 • Conducting the workshop provides the trainer with tips about how to give a workshop a good start, how to manage different teaching methods (e.g. presentations, discussion with participants) and how to recap and evaluate on completion of the training.
 • Trainer’s book and PowerPoint presentations are the concrete teaching aids developed for each training module, which provide the trainer with learning objectives, suggestions for discussion topics and activities, as well as PowerPoint slides and speaker’s points to guide presentations. Handouts to be used during training sessions can be found after each module.
 • Training resources, a CR-ROM, contains Participant’s book, Trainer’s book, PowerPoints slides, a master PowerPoint (for you to create your own slides), Psychosocial interventions. A handbook and the PS Centre’s DVD, “Rebuilding Hope,” that can be used to introduce the theme of the training. Should you want to make an adapted version of the training material, please get in touch with the PS Centre.

Usage: Training

Audience: Technical staff, Volunteers, Youth

For Thai version, click here ภาษาไทย, size 8 MB.

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_ENTrainer.pdf

Community-based psychosocial support: Participant’s book – A training kit

Purpose:

Guidelines from the Sphere Project and, more recently, from the Inter-Agency Standing Committee (IASC) on Mental Health and Psychosocial Support inform the work of the Red Cross Red Crescent and are central to this book.

The IASC Task Force on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, which included the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and many other international organisations, such as WHO, UNICEF and Save the Children, collaborated on the development of the guidelines.

These guidelines, published in 2007, characterize the wide range of work undertaken in the field at four levels:

 • in meeting people’s needs for basic services and security
 • in strengthening community and family supports
 • in offering focused, non-specialised supports and
 • in providing specialised services

 

Overview:

Usage: Training

Audience: Technical staff, Volunteers, Youth

For Thai version, click here ภาษาไทย, size 5 MB

 

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: http://pscentre.org/wp-content/uploads/CBPS_ENParticipant.pdf

Rapid Assessment Guide for Psychosocial Support and Violence Prevention in Emergencies and Recovery

Purpose

This guide provides standards and directions on how to carry out rapid needs assessment for Psychosocial Support (PSS) and Violence Prevention (VP) initiatives including child protection and sexual and gender-based violence.

In particular, this rapid assessment tool is designed to help gather data in an efficient and effective way to help inform integration of PSS and VP issues, as minimum standards, into the broader disaster management action plans in response to an emergency.

Overview

 • Part 1 of the guide looks at setting up an assessment. This includes issues such as: standards; ethical guidelines for conducting an assessment (do no harm); ethical guidelines for conducting assessments with children; the approach; and forming an assessment team.
 • Part 2 deals with focus group discussions / questions for qualitative data collection: why it is important; and specific detailed questions for greater depth.
 • Part 3 looks at the situation/context questionnaire: why it is important; questions on physical layout of the community; questions on community leadership structure; overview of violence; questions on reports of violence; and reporting/referrals.
 • Part 4 is an environmental walk-around: an examination of the community/camp from which data is being collected from the perspective of the assessment team.
 • Part 5 deals with the internal questionnaire for leadership of the National Society; and
 • Part 6 looks at the importance of analysis checklists.

Usage: Guidance for project implementation

Audiences: Technical staff

Reference: Canadian Red Cross and IFRC (2015). Rapid Assessment Guide for Psychosocial Support and Violence Prevention in Emergencies and Recovery. Pp. 2-48. Available from: http://pscentre.org/wp-content/uploads/PSS-and-VP-Rapid-Assessment-Tool-Emergencies-and-Recovery-2015.pdf [Accessed: 18th July 2016].

Loading

No ratings yet.

Rate This!

Download: http://pscentre.org/wp-content/uploads/PSS-and-VP-Rapid-Assessment-Tool-Emergencies-and-Recovery-2015.pdf